fbpx

Podmínky soutěží

Podmínky soutěží

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

NA FACEBOOKU JurekDesign.cz

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu JurekDesign.cz (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost JurekDesign.cz zastoupena Ing. Martinem Jurkem, Ph.D., IČ 01998897, sídlem Technologická 373/4, Ostrava Pustkovec, 70800, e-mail info@jurekdesign.cz a tel.kontakt +420 731 701 784 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v textu samotného příspěvku dané soutěže.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěž je otevřena pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13 let, což je podmínkou registrace na Facebooku (dále jen „soutěžící“).

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR. 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku.

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel do 10 pracovních dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl při kontaktování vyhlašovatele o výhře v dané soutěži.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící může z 1 profilu zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

3.9. Žádný nákup není podmínkou soutěže. 

3.10. Žádná povinnost sdílet příspěvek či stránku nebo označování v komentářích není podmínkou soutěže.

3.11. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na zprávu s informací o

výhře organizátorovi nejpozději do 10ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 10ti dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra

propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat. 

3.12. Reklamovat výhru není možné.

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze je vždy specifikovaná v příspěvku dané soutěže.

4.2. Výhru lze převádět na jiné osoby. Je nutné, aby výherce zaslal všechny potřebné informace vyhlašovateli.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů hlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

V Ostravě 18. 11. 2020